.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji celowej z budżetu Gminy Gomunice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowicach na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2014.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2014-2021.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/223/2014 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gomunice na rok 2014”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gomunice na lata 2014-2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Gomunice na lata 2014-2016.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gomunice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: środa, 11 czerwca 2014 10:13  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi