.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Gomunicach

Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Gomunicach

Email Drukuj

Wójt Gminy Gomunice ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach”
z siedzibą w  Gomunicach przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182) i w oparciu  o regulamin Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XV/171/2013.

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) tj.:
1) posiadać wykształcenie wyższe medyczne,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej 5–letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3–letni staż pracy,
4) nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt. I ppkt. 3 lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu warunków tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) kserokopie dowodu osobistego,
8) zaświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ze zm.).

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach z siedzibą w Gomunicach przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-545  Gomunice" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Gomunicach przy ulicy Armii Krajowej 30,  97-545  Gomunice, lub listownie na adres Urzędu Gminy Gomunice w terminie do 07.08.2013 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpłynięcia do Urzędu Gminy). 

4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja Konkursowa powołana Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XV/171/2013. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.

7. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wynosi do 14 dni od ostatniego dnia składania ofert. Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na ¼ etatu na okres 6 lat.

8. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w Urzędzie Gminy w Gomunicach, tel. kontaktowy 44 6842485.

9. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

10. Umowa o pracę może zostać zawarta z wybranym w drodze konkursu kandydatem, który spełnia wymogi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 ze zm.).

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Jerzy Sewerynek

Poprawiony: poniedziałek, 08 lipca 2013 07:55  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi