.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXIV Sesja Rady Gminy

XXIV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 22 marca 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gomunice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gomunice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014.
15. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: niedziela, 17 marca 2013 01:43  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi