.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XX Sesja Rady Gminy

XX Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 26 października 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XX Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Gminy Gomunice.
3. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2012-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2012.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez Gminę Gomunice w roku 2012.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/181/2010 Rady Gminy Gomunice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gomunice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru miejscowości Fryszerka, obręb Piaszczyce.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru sołectwa Kletnia.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr I/5/2010 Rady Gminy Gomunice z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr I/6/2010 Rady Gminy Gomunice z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Gomunice.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/71/2011 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 25 października 2012 12:26  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi