Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Emilia Mucha
Drukuj

 

logo

 

 


Projekt pn.: „Budowa budynku przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: IV.3 Ochrona powietrza
Poddziałanie: IV.3.2 Ochrona powietrza

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Gomunicach, w technologii budownictwa pasywnego oraz upowszechnienie wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza.


Cele szczegółowe projektu zostały określone jako:
•    obniżenie kosztów ogrzewania budynku użyteczności publicznej
•    promocja i wdrażanie idei budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego
•    zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych
•    ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych
•   dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju Gminy Gomunice zmierzającej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną
•    realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
•    zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza
•    poprawa jakości, ergonomii oraz stanu technicznego infrastruktury publicznej
•    podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz dzieci uczęszczających do Przedszkola

Całkowity koszt zadania: 7.784.264,10 PLN
Dotacja z EFRR: 4.656.019,50 PLN

  

Projekt pn.: „Budowa centrum wsi w Gomunicach”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej”
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Zakres prac objętych projektem obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę elementów małej architektury w miejscu publicznym, utwardzenia terenu, urządzenie terenów zieleni oraz budowę instalacji i przyłączy sanitarnych i energetycznych.


Cel projektu: Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę centrum wsi w Gomunicach

Całkowity koszt zadania: 983.455,39 PLN
Dotacja z EFRROW: 500.000,00 PLN


 

Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 112105E (ul. Wojska Polskiego) w m. Gomunice wraz z chodnikami oraz budowa kanalizacji deszczowej”


Zakres projektu obejmuje w szczególności:

1)    branża drogowa:
-  frezowanie warstw mineralno – bitumicznych jezdni;
-  rozbiórka istniejących chodników w zakresie zgodnym z planem zagospodarowania
-  terenu;
-  wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego AC16W;
-  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S;
-   wykonanie obustronnego chodnika z kostki betonowej szerokości 2,0 m;
-  wykonanie prawostronnego chodnika o wzmocnionej konstrukcji, szerokości 2,0 m z kostki betonowej;
-  zrezygnowano z miejsc postojowych z kostki betonowej szerokości 2,5 m – w ich miejsce należy wykonać chodnik o wzmocnionej konstrukcji (element zamienny);
-   wykonanie zjazdów z kostki betonowej;
-  wykonanie peronów z kostki betonowej dla przystanków autobusowych;

2)    branża sanitarna: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt zadania: 1.298.691,14 PLN
Kwota dofinansowania: 623.524,00 PLN


 

logo

 

 

Projekt pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO W GOMUNICACH”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO W GOMUNICACH”.

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV „Gospodarka Niskoemisyjna”
Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

Całkowity koszt zadania: 192.188,52 PLN
Dotacja z EFRR: 126.967,76 PLN
Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji”.

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:
•    Ochronę atmosfery i powierza poprzez ocieplenie budynku,
•    Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32);
•    Spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34);
•    Zaoszczędzenie energii cieplnej;
•    Zmniejszenie zużycia energii końcowej;
•    Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych;
•    Poprawa jakości życia mieszkańców;
•    Poprawa jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej;
•    Ochrona zdrowia;
•    Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej;
•    Poprawa wizerunku gminy.

 


 


Projekt pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOMUNICE”


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOMUNICE”.

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV „Gospodarka Niskoemisyjna”
Działanie: IV.1 „Odnawialne Źródła Energii”

Całkowity koszt zadania: 1 590 472,50 PLN
Dotacja z RPO WŁ: 1 232 874,79 PLN

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w gminie Gomunice.
Celem bezpośrednim projektu jest zaprojektowanie,  zakup, dostawa  i  montaż 112 mikroinstalacji OZE, w tym 35 mikroinstalacji fotowoltaicznych i 77 instalacji kolektorów słonecznych, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Realizacja planowanej w ramach Projektu inwestycji przyczyni się do:


 

Projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII „Infrastruktura dla usług społecznych”
Działanie: VII.3 „Infrastruktura opieki społecznej”


Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Kocierzowach oraz przeprowadzenie dla osób korzystających z przedmiotowej infrastruktury szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej. Przeszkolonych zostanie 8 osób (dorosłych). W budynku powstanie 8 mieszkań socjalnych. Z obiektu skorzysta 13 osób. Średnia powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 1 osobę wynosi ponad 28 m2. Projekt w pełni realizuje zapotrzebowanie na usługi.

Projekt zmierza do osiągnięcia celów zarówno pośrednich czyli określających długoterminowe korzyści dla Gminy Gomunice i innych grup, w tym społeczności lokalnej oraz bezpośrednich, odnoszących się do kluczowego problemu.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w postaci stworzenia mieszkań socjalnych w miejscowości Kocierzowy na terenie Gminy Gomunice. Inwestycja umożliwi właściwe funkcjonowanie obiektu i poprawi jego dostępność jako obiektu usług społecznych. Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym i opisem działania VII.3 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, który odnosi się do rozwoju usług społecznych na wysokim poziomie ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne osób najuboższych.

Dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia planuje się osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:

W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH
- wzmocnienie roli Gminy Gomunice jako gminy dbającej o wysoką jakość usług społecznych (cel pośredni);
- zwiększenie atrakcyjności obiektu dla potrzeb społecznych (cel pośredni);
- zmniejszenie występowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego (cel bezpośredni);
- utworzenie nowej powierzchni pod działalność społeczną (cel bezpośredni).

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- wzrost liczby fachowców na rynku pracy (cel pośredni);
- zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie nowych miejsc pracy (cel pośredni);
-  wzmocnienie procesu aktywizacji osób bezrobotnych (cel pośredni);
- wzmocnienie szans osób długotrwale bezrobotnych, nieposiadających doświadczenia zawodowego (cel pośredni);
- nawiązanie i rozwój współpracy m.in. z instytucjami rynku pracy (cel pośredni);
- zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności (cel pośredni);
- pomoc matkom wracającym na rynek pracy (cel bezpośredni);
- podniesienie stopnia dostosowania kompetencji mieszkańców Gminy Gomunice do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez realizację szkoleń aktywizujących (cel bezpośredni);
- wzmocnienie kompetencji osób objętych wsparciem poprzez dodatkowe kursy i szkolenia pozwalające na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych (cel bezpośredni);
- wzmocnienie roli motywowania osób bezrobotnych do poszukiwania pracy poprzez realizację szkoleń motywacyjnych (cel bezpośredni).

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE (OCHRONA ŚRODOWISKA ITP.)
- uatrakcyjnienie miejscowości Kocierzowy poprzez inwestycję w zdegradowany obiekt (cel pośredni);
- wzrost stopnia usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (cel pośredni);
- podniesienia stopnia konkurencyjności lokalnej, regionalnej i polskiej gospodarki;
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu Gminy;
- wprowadzenie ułatwień dla samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennych osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami (cel bezpośredni);
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie proekologicznych rozwiązań (cel bezpośredni).

Całkowita wartość projektu: 1.937.813,88 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.298.870,59 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina GomuniceProjekt pn.: „Aktywna Mama – Szczęśliwe Dziecko”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie: X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Przedmiotem projektu jest utworzenie Gminnego Żłobka z 20 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.  Realizacja projektu ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Gomunice.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez: stworzenie 20 nowych miejsc opieki żłobkowej (wcześniejszą adaptację/przebudowę pomieszczeń i ich wyposażenie) i aktywizację zawodową bezrobotnych lub biernych zawodowo opiekunów. W ramach projektu zostaną zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia przy ul. Witosa 1 w Gomunicach. Natomiast rodzice pozostający bez zatrudnienia lub bierni zawodowo zostaną objęci doradztwem zawodowym, co zwiększy ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Doradztwo pozwoli określić kierunki dalszych działań i dopasować indywidualne formy wsparcia ułatwiające rodzicom powrót na rynek pracy. Beneficjenci, u których zdiagnozowana zostanie potrzeba podniesienia kwalifikacji, skierowani zostaną na specjalistyczne szkolenia, które zwiększą ich szanse na skuteczne zaistnienie na rynku pracy.


Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
•  zmniejszenie dysproporcji w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie dzięki utworzeniu żłobka;
•  zwiększenie szans na powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
•  wzrost jakości zaplecza dydaktycznego żłobka dzięki adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu placówki;
•  podniesienie kwalifikacji rodziców, zwiększających szanse na zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 701.165,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 634.007,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice
Projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gomunice – ul. Wolności”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Wolności, a w szczególności wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi oraz wykonanie chodnika i zjazdów.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowania dróg gminnych poprzez przebudowę ulicy Wolności.

Całkowita wartość projektu
(zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 366 124,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 212 367,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 


Projekt pn.: „Bajkowa kraina”

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-008/15-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Okres realizacji projektu: od 02.03.2015 r. – 30.11.2015 r.

Opis projektu:
Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach, w którym zdiagnozowano problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego.


Projekt obejmuje następujące zadania:
Organizacja placu zabaw - przeprowadzone zostaną działania w zakresie organizacji placu zabaw, w tym zakup i montaż:

Dostosowanie pomieszczeń – w tym zakup i montaż:

Wyposażenie pomieszczeń – zakupione zostaną:Projekt pn.: „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu
w Gomunicach wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznych”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer i nazwa osi: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Numer i nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Projekt obejmował doposażenie placu zabaw:


Całkowita wartość projektu wynosiła: 78 203,40 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 49 625,83 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 

 


Projekt pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer i nazwa osi: Oś 4. Leader
Numer i nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Projekt obejmował:


Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 158,76 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 14 651,36 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 


 

 

Projekt pn. „ Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Gomunicach”

Nr wniosku : WNP-RPLD.02.06.00-00-020/09-02
Oś Priorytetowa II : Ochrona środowiska , zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie II.6: Ochrona powietrza
Całkowity koszt projektu 839 958 ,91 PLN
Koszt dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013  - 540 024,71 PLN

Opis:

Zakres projektu realizowany jest w trzech etapach i obejmuje:

1.    modernizację c.o. - zrealizowano
Wykonanie remontu instalacji co oraz wewnętrzne instalacje gazu.
Przedmiot zamówieni obejmuje:

2.     zmiana konstrukcji dachu - zrealizowano
W zakresie zadania jest:

3.    Docieplenia ścian i stropu – w trakcie realizacji
dokonanie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat przez  przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego:

 

 

Prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Gomunicach zostały zakończone. Prace trwały do 25.05.2015 r. Budynek urzędu liczy już przeszło 40 lat i był dalece nieefektywny pod kątem energetyczno – termicznym. Zastosowanie nowoczesnej termoizolacji zapewni poprawę warunków termicznych i ograniczy wilgotność oraz pozwoli optymalnie wykorzystać energię cieplną z ogrzewania gazowego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sezonie grzewczym, gdyż poprzez zmniejszenie strat ciepła zredukuje bieżące kwoty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest również fakt odnowienia elewacji zewnętrznej. Zabieg ten nadał obiektowi nowy wymiar wizualno - estetyczny, albowiem siedziba władz gminy powinna być niewątpliwie jej wizytówką.


 

Projekt pn.: "Organizacja dożynek gminnych w Gomunicach"

Projekt pn.: „Organizacja dożynek gminnych w Gomunicach” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Celem realizacji operacji było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Gomunice poprzez organizację dożynek gminnych, które odbyły się 16 września 2012 r.


Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 16 148,17 PLN.

Kwota pomocy wyniosła 8 420,25 PLN.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 logo prow anim