.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Email Drukuj

 logo

 

 


Projekt pn.: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CHRZANOWICACH”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII Infrastruktura dla usług społecznych
Działanie: VII.4 Edukacja
Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja ogólna

Celem głównym projektu jest: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach w zakresie wychowania fizycznego, kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego”.


Projekt polega na budowie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, boksami szatniowymi oraz dwiema salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Chrzanowicach.
Zostaną w nich utworzone dwa laboratoria:
- laboratorium języków obcych;
- laboratorium chemiczno -fizyczne.
Grupą docelową są uczniowie jako bezpośrednio korzystający z infrastruktury, ale także nauczyciele, uczestnicy wydarzeń popularyzujących naukę i innowacje organizowanych przez szkołę.

Całkowity koszt zadania: 3.370.735,63 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 1.370.217,74 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.233.195,96 PLNlogo

 

 


Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach”Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie: IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Celem głównym projektu jest: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.


Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Gomunice. Zakres przedsięwzięcia dotyczy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach. Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości Chrzanowice przy ulicy Łuckiego 16. Ze względu na swoje przeznaczenie odgrywa bardzo ważna
rolę w życiu lokalnej społeczności. W obiekcie planuje się modernizację źródła ciepła z węglowego na odnawialne źródło energii w postaci gruntowej pompy ciepła. Obecna kotłownia jest niewydolna i bardzo zanieczyszcza atmosferę. Planuje się również modernizację systemu grzewczego wraz z instalacją centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na nowoczesne w technologii LED. Dzięki realizacji inwestycji roczne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniesie 91,1%, natomiast oszczędność zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną 89,9% co wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. Grupą docelową projektu są uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów czyli ponad 370 osób. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Planowane do zastosowania w projekcie rozwiązania techniczne w tym w szczególności pompy ciepła charakteryzować będzie wysoki stopień automatyzacji co oznacza, że będą użyteczne dla wszystkich bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, a także proste i intuicyjne w użyciu.

Całkowity koszt zadania: 1.264.292,60 PLN
Dotacja z EFRR: 868.909,80 PLN
Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Dębowej – wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w miejscowości Kletnia”

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Przedmiotowe zadanie polega na budowie drogi gminnej – ul. Dębowej wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewid. 837/1, 838, 835, 878, 844, 847, 853 obręb 0005 Kletnia oraz na dz. nr ewid. 501, 502, 291/4, 291/2 obręb 0003 Gomunice. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę nowej nawierzchni bitumicznej o konstrukcji dla kategorii ruchu KR1, wykonanie chodnika, miejsc postojowych, zjazdów obustronnych, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika odparowywalnego.

Dane podstawowe:
- długość budowanej drogi: 443,55 mb,
- powierzchnia nowej konstrukcji jezdni: 2.560,0 m2,
- powierzchnia chodnika: 805,0 m2,
- powierzchnia zjazdów: 195,0 m2.

Remont drogi wpłynie na bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi warunki życia mieszkańców gminy Gomunice. W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nastąpi zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu, będzie także łatwiejszy dojazd do pracy. Planowany projekt zwiększy znacząco bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury drogowej oraz zwiększy dostępność komunikacyjną regionu.

Całkowity koszt zadania: 1.221.100,00 PLN
Kwota dofinansowania: 732.660,00 PLN

 

Projekt pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w Chrzanowicach”


Przedmiotowe zadanie polega na przebudowie drogi dojazdowej w Chrzanowicach, na działkach o nr ewid. 2500, 2202 i 2236 obręb Chrzanowice. Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę konstrukcji jezdni, utwardzenie poboczy oraz odmulenie i odtworzenie rowów.


Dane podstawowe:
- długość przebudowywanego odcinka: 627,27 mb,
- powierzchnia jezdni: 3500m2,
- powierzchnia poboczy: 1050m2.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt zadania: 678.664,00PLN
Kwota dofinansowania: 542.931,00 PLN

 


Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

GMINA GOMUNICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
ZDALNA SZKOŁA+

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Dofinansowanie projektu z UE: 45.000,00


GMINA GOMUNICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
ZDALNA SZKOŁA

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Dofinansowanie projektu z UE: 60.000,00logo

 

 


Projekt pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH GOMUNICE, KLETNIA I SŁOSTOWICE W GMINIE GOMUNICE”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska
Działanie: V.3 Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Poddziałanie: V.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna

Celem głównym projektu jest: „Poprawa warunków życia oraz podniesienie poziomu atrakcyjności Gminy Gomunice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice”.


Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2022 - realizacja robót budowlanych. Dzięki realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna:

 • Gomunice - długość 2,05 km, przyłącza 103 szt. o łącznej długości 567 m, razem 2,62 km,
 • Kletnia - długość 1,62 km, przyłącza 57 szt. o łącznej długości 314 m, razem 1,93 km,
 • Słostowice - długość 3,08 km, przyłącza 108 szt. o łącznej długości 511 m, razem 3,59 km.


Zadania do realizacji w ramach projektu:

Zdanie 1 – Przygotowanie projektu:
- Dokumentacja techniczna Słostowice;
- Dokumentacja techniczna Gomunice i Kletnia;
Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna Kletnia:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
- Przyłącza.
Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna Gomunice:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
- Przyłącza.
Zadanie 4 - Kanalizacja sanitarna Słostowice:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
- Przyłącza.
Zadanie 5 – Koszty pośrednie:
- Nadzór inwestorski;
- Promocja projektu.

Całkowity koszt zadania: 11.970.379,76 PLN
Dotacja z EFRR: 7.493.464,07 PLN

 


logo

 

 


Projekt pn.: „Budowa budynku przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: IV.3 Ochrona powietrza
Poddziałanie: IV.3.2 Ochrona powietrza

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Gomunicach, w technologii budownictwa pasywnego oraz upowszechnienie wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza.


Cele szczegółowe projektu zostały określone jako:
•    obniżenie kosztów ogrzewania budynku użyteczności publicznej
•    promocja i wdrażanie idei budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego
•    zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych
•    ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych
•   dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju Gminy Gomunice zmierzającej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną
•    realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
•    zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza
•    poprawa jakości, ergonomii oraz stanu technicznego infrastruktury publicznej
•    podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz dzieci uczęszczających do Przedszkola

Całkowity koszt zadania: 7.784.264,10 PLN
Dotacja z EFRR: 4.656.019,50 PLN

  

Projekt pn.: „Budowa centrum wsi w Gomunicach”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej”
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Zakres prac objętych projektem obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę elementów małej architektury w miejscu publicznym, utwardzenia terenu, urządzenie terenów zieleni oraz budowę instalacji i przyłączy sanitarnych i energetycznych.


Cel projektu: Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę centrum wsi w Gomunicach

Całkowity koszt zadania: 983.455,39 PLN
Dotacja z EFRROW: 500.000,00 PLN


 

Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 112105E (ul. Wojska Polskiego) w m. Gomunice wraz z chodnikami oraz budowa kanalizacji deszczowej”


Zakres projektu obejmuje w szczególności:

1)    branża drogowa:
-  frezowanie warstw mineralno – bitumicznych jezdni;
-  rozbiórka istniejących chodników w zakresie zgodnym z planem zagospodarowania
-  terenu;
-  wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego AC16W;
-  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S;
-   wykonanie obustronnego chodnika z kostki betonowej szerokości 2,0 m;
-  wykonanie prawostronnego chodnika o wzmocnionej konstrukcji, szerokości 2,0 m z kostki betonowej;
-  zrezygnowano z miejsc postojowych z kostki betonowej szerokości 2,5 m – w ich miejsce należy wykonać chodnik o wzmocnionej konstrukcji (element zamienny);
-   wykonanie zjazdów z kostki betonowej;
-  wykonanie peronów z kostki betonowej dla przystanków autobusowych;

2)    branża sanitarna: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt zadania: 1.298.691,14 PLN
Kwota dofinansowania: 623.524,00 PLN


 

logo

 

 

Projekt pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO W GOMUNICACH”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO W GOMUNICACH”.

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV „Gospodarka Niskoemisyjna”
Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

Całkowity koszt zadania: 192.188,52 PLN
Dotacja z EFRR: 126.967,76 PLN
Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji”.

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:
•    Ochronę atmosfery i powierza poprzez ocieplenie budynku,
•    Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32);
•    Spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34);
•    Zaoszczędzenie energii cieplnej;
•    Zmniejszenie zużycia energii końcowej;
•    Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych;
•    Poprawa jakości życia mieszkańców;
•    Poprawa jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej;
•    Ochrona zdrowia;
•    Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej;
•    Poprawa wizerunku gminy.

 


 


Projekt pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOMUNICE”


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOMUNICE”.

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV „Gospodarka Niskoemisyjna”
Działanie: IV.1 „Odnawialne Źródła Energii”

Całkowity koszt zadania: 1 590 472,50 PLN
Dotacja z RPO WŁ: 1 232 874,79 PLN

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w gminie Gomunice.
Celem bezpośrednim projektu jest zaprojektowanie,  zakup, dostawa  i  montaż 112 mikroinstalacji OZE, w tym 35 mikroinstalacji fotowoltaicznych i 77 instalacji kolektorów słonecznych, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Realizacja planowanej w ramach Projektu inwestycji przyczyni się do:

 • zwiększenia  bezpieczeństwa  energetycznego  województwa  łódzkiego,
 • poprawy  zaopatrzenia  w  energię  na  terenach  o  słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
 • zmniejszenia niskiej emisji zanieszczyczeń do atmosfery, zwłaszcza w wyniku spalania paliw stałych w celach grzewczych.

 

Projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII „Infrastruktura dla usług społecznych”
Działanie: VII.3 „Infrastruktura opieki społecznej”


Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Kocierzowach oraz przeprowadzenie dla osób korzystających z przedmiotowej infrastruktury szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej. Przeszkolonych zostanie 8 osób (dorosłych). W budynku powstanie 8 mieszkań socjalnych. Z obiektu skorzysta 13 osób. Średnia powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 1 osobę wynosi ponad 28 m2. Projekt w pełni realizuje zapotrzebowanie na usługi.

Projekt zmierza do osiągnięcia celów zarówno pośrednich czyli określających długoterminowe korzyści dla Gminy Gomunice i innych grup, w tym społeczności lokalnej oraz bezpośrednich, odnoszących się do kluczowego problemu.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w postaci stworzenia mieszkań socjalnych w miejscowości Kocierzowy na terenie Gminy Gomunice. Inwestycja umożliwi właściwe funkcjonowanie obiektu i poprawi jego dostępność jako obiektu usług społecznych. Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym i opisem działania VII.3 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, który odnosi się do rozwoju usług społecznych na wysokim poziomie ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne osób najuboższych.

Dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia planuje się osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:

W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH
- wzmocnienie roli Gminy Gomunice jako gminy dbającej o wysoką jakość usług społecznych (cel pośredni);
- zwiększenie atrakcyjności obiektu dla potrzeb społecznych (cel pośredni);
- zmniejszenie występowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego (cel bezpośredni);
- utworzenie nowej powierzchni pod działalność społeczną (cel bezpośredni).

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- wzrost liczby fachowców na rynku pracy (cel pośredni);
- zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie nowych miejsc pracy (cel pośredni);
-  wzmocnienie procesu aktywizacji osób bezrobotnych (cel pośredni);
- wzmocnienie szans osób długotrwale bezrobotnych, nieposiadających doświadczenia zawodowego (cel pośredni);
- nawiązanie i rozwój współpracy m.in. z instytucjami rynku pracy (cel pośredni);
- zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności (cel pośredni);
- pomoc matkom wracającym na rynek pracy (cel bezpośredni);
- podniesienie stopnia dostosowania kompetencji mieszkańców Gminy Gomunice do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez realizację szkoleń aktywizujących (cel bezpośredni);
- wzmocnienie kompetencji osób objętych wsparciem poprzez dodatkowe kursy i szkolenia pozwalające na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych (cel bezpośredni);
- wzmocnienie roli motywowania osób bezrobotnych do poszukiwania pracy poprzez realizację szkoleń motywacyjnych (cel bezpośredni).

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE (OCHRONA ŚRODOWISKA ITP.)
- uatrakcyjnienie miejscowości Kocierzowy poprzez inwestycję w zdegradowany obiekt (cel pośredni);
- wzrost stopnia usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (cel pośredni);
- podniesienia stopnia konkurencyjności lokalnej, regionalnej i polskiej gospodarki;
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu Gminy;
- wprowadzenie ułatwień dla samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennych osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami (cel bezpośredni);
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie proekologicznych rozwiązań (cel bezpośredni).

Całkowita wartość projektu: 1.937.813,88 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.298.870,59 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina GomuniceProjekt pn.: „Aktywna Mama – Szczęśliwe Dziecko”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie: X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Przedmiotem projektu jest utworzenie Gminnego Żłobka z 20 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.  Realizacja projektu ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Gomunice.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez: stworzenie 20 nowych miejsc opieki żłobkowej (wcześniejszą adaptację/przebudowę pomieszczeń i ich wyposażenie) i aktywizację zawodową bezrobotnych lub biernych zawodowo opiekunów. W ramach projektu zostaną zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia przy ul. Witosa 1 w Gomunicach. Natomiast rodzice pozostający bez zatrudnienia lub bierni zawodowo zostaną objęci doradztwem zawodowym, co zwiększy ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Doradztwo pozwoli określić kierunki dalszych działań i dopasować indywidualne formy wsparcia ułatwiające rodzicom powrót na rynek pracy. Beneficjenci, u których zdiagnozowana zostanie potrzeba podniesienia kwalifikacji, skierowani zostaną na specjalistyczne szkolenia, które zwiększą ich szanse na skuteczne zaistnienie na rynku pracy.


Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
•  zmniejszenie dysproporcji w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie dzięki utworzeniu żłobka;
•  zwiększenie szans na powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
•  wzrost jakości zaplecza dydaktycznego żłobka dzięki adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu placówki;
•  podniesienie kwalifikacji rodziców, zwiększających szanse na zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 701.165,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 634.007,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice
Projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gomunice – ul. Wolności”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Wolności, a w szczególności wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi oraz wykonanie chodnika i zjazdów.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowania dróg gminnych poprzez przebudowę ulicy Wolności.

Całkowita wartość projektu
(zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 366 124,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 212 367,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 


Projekt pn.: „Bajkowa kraina”

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-008/15-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Okres realizacji projektu: od 02.03.2015 r. – 30.11.2015 r.

Opis projektu:
Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach, w którym zdiagnozowano problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego.


Projekt obejmuje następujące zadania:
Organizacja placu zabaw - przeprowadzone zostaną działania w zakresie organizacji placu zabaw, w tym zakup i montaż:

 • karuzeli – 1 szt.,
 • zestawu wielofunkcyjnego (z wieżą i zjeżdżalnią) – 1 zestaw,
 • piaskownicy z przykryciem – 1 szt.,
 • huśtawki podwójnej – 1 szt.;

Dostosowanie pomieszczeń – w tym zakup i montaż:

 • w toaletach dla dzieci: 3 suszarek do rąk, 2 pojemników na mydło, 1 lustra, 3 nakładek zmniejszających obwód ustępu, 5 podestów do umywalek i toalet,
 • w toaletach dla personelu: 1 suszarki do rąk, 1 pojemnika na mydło, 1 podajnika do papieru, 1 lustra;

Wyposażenie pomieszczeń – zakupione zostaną:

 • wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach,
 • wyposażenie lub doposażenie kuchni,
 • meble i wyposażenie,
 • rolety okienne - 1 komplet,
 • wyposażenie wypoczynkowe,
 • zabawki i pomoce dydaktyczne - 1 komplet,
 • pomoce dydaktyczne – 1 komplet,
 • artykuły plastyczne – 1 komplet,
 • wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi: 2 gaśnice, 1 apteczka, 1 instrukcja udzielenia pierwszej pomocy, 1 skrzynka na klucze ewakuacyjne, 1 apteczka turystyczna,
 • sprzęt ICT: 1 drukarka, 1 skaner,
 • sprzęt audiowizualny – 1 radiomagnetofon, 1 odtwarzacz DVD, 1 aparat fotograficzny.


Projekt pn.: „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu
w Gomunicach wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznych”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer i nazwa osi: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Numer i nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Projekt obejmował doposażenie placu zabaw:

 • w zestaw zabawowy typu zamek,
 • huśtawkę podwójną,
 • stół pingpongowy,
 • zestaw urządzeń siłowni zewnętrznych: orbitrek, biegacz, wioślarz, twister, step, wahadło, tablica z regulaminem,
 • lampę solarną.


Całkowita wartość projektu wynosiła: 78 203,40 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 49 625,83 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 

 


Projekt pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer i nazwa osi: Oś 4. Leader
Numer i nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Projekt obejmował:

 • zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitka z pylonem, biegacza, wahadła wolnostojącego, oraz lampy solarnej i 2 szt. ławek oraz
 • przeniesienie istniejącego placu zabaw w tym: huśtawki, zestawu zabawowego, karuzeli, bujaka na sprężynie – 2 szt., piaskownicy, altany drewnianej, ławki i kosza na śmieci.


Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 158,76 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 14 651,36 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 


 

 

Projekt pn. „ Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Gomunicach”

Nr wniosku : WNP-RPLD.02.06.00-00-020/09-02
Oś Priorytetowa II : Ochrona środowiska , zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie II.6: Ochrona powietrza
Całkowity koszt projektu 839 958 ,91 PLN
Koszt dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013  - 540 024,71 PLN

Opis:

Zakres projektu realizowany jest w trzech etapach i obejmuje:

1.    modernizację c.o. - zrealizowano
Wykonanie remontu instalacji co oraz wewnętrzne instalacje gazu.
Przedmiot zamówieni obejmuje:

 • Montaż kotłowni gazowej w podpiwniczeniu budynku oraz wewnętrznej instalacji c.o.
 • Instalację centralnego ogrzewania
 • Montaż instalacji wodnej
 • Wewnętrzne instalacje gazu

2.     zmiana konstrukcji dachu - zrealizowano
W zakresie zadania jest:

 • Zerwanie warstwy papy
 • Wywóz gruzu i papy wraz z jej utylizacją
 • Demontaż obróbek blacharskich, rynien i  rur spustowych z blachy  ocynkowanej
 • Demontaż starej konstrukcji dachu
 • Wykonanie nowej konstrukcji dachu
 • Wykonanie desek okapowych/ łaty kontr łaty/na nowej konstrukcji dachu
 • Dwukrotna impregnacja preparatem konstrukcji dachu
 • Wykonanie  parizolacji i wiatroizolacyji,
 • Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w   kolorze  blachodachówki,
 • Montaż rynien i rur spustowych z PCV

3.    Docieplenia ścian i stropu – w trakcie realizacji
dokonanie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat przez  przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi
 • Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm
 • Montaż rusztowań
 • Demontaż i ponowny montaż rur spustowych, instalacji odgromowej itp.
 • Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
 • Rozbiórka schodów wraz z transportem i utylizacją gruzu.

 

 

Prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Gomunicach zostały zakończone. Prace trwały do 25.05.2015 r. Budynek urzędu liczy już przeszło 40 lat i był dalece nieefektywny pod kątem energetyczno – termicznym. Zastosowanie nowoczesnej termoizolacji zapewni poprawę warunków termicznych i ograniczy wilgotność oraz pozwoli optymalnie wykorzystać energię cieplną z ogrzewania gazowego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sezonie grzewczym, gdyż poprzez zmniejszenie strat ciepła zredukuje bieżące kwoty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest również fakt odnowienia elewacji zewnętrznej. Zabieg ten nadał obiektowi nowy wymiar wizualno - estetyczny, albowiem siedziba władz gminy powinna być niewątpliwie jej wizytówką.


 

Projekt pn.: "Organizacja dożynek gminnych w Gomunicach"

Projekt pn.: „Organizacja dożynek gminnych w Gomunicach” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Celem realizacji operacji było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Gomunice poprzez organizację dożynek gminnych, które odbyły się 16 września 2012 r.


Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 16 148,17 PLN.

Kwota pomocy wyniosła 8 420,25 PLN.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 logo prow anim
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi