.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Email Drukuj

 

Projekt pn.: „Aktywna Mama – Szczęśliwe Dziecko”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie: X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Przedmiotem projektu jest utworzenie Gminnego Żłobka z 20 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.  Realizacja projektu ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Gomunice.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez: stworzenie 20 nowych miejsc opieki żłobkowej (wcześniejszą adaptację/przebudowę pomieszczeń i ich wyposażenie) i aktywizację zawodową bezrobotnych lub biernych zawodowo opiekunów. W ramach projektu zostaną zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia przy ul. Witosa 1 w Gomunicach. Natomiast rodzice pozostający bez zatrudnienia lub bierni zawodowo zostaną objęci doradztwem zawodowym, co zwiększy ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Doradztwo pozwoli określić kierunki dalszych działań i dopasować indywidualne formy wsparcia ułatwiające rodzicom powrót na rynek pracy. Beneficjenci, u których zdiagnozowana zostanie potrzeba podniesienia kwalifikacji, skierowani zostaną na specjalistyczne szkolenia, które zwiększą ich szanse na skuteczne zaistnienie na rynku pracy.


Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
•  zmniejszenie dysproporcji w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie dzięki utworzeniu żłobka;
•  zwiększenie szans na powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
•  wzrost jakości zaplecza dydaktycznego żłobka dzięki adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu placówki;
•  podniesienie kwalifikacji rodziców, zwiększających szanse na zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 701.165,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 634.007,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice
Projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gomunice – ul. Wolności”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Wolności, a w szczególności wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi oraz wykonanie chodnika i zjazdów.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowania dróg gminnych poprzez przebudowę ulicy Wolności.

Całkowita wartość projektu
(zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 366 124,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodna z Umową o przyznaniu pomocy): 212 367,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 


Projekt pn.: „Bajkowa kraina”

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-008/15-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Okres realizacji projektu: od 02.03.2015 r. – 30.11.2015 r.

Opis projektu:
Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach, w którym zdiagnozowano problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego.


Projekt obejmuje następujące zadania:
Organizacja placu zabaw - przeprowadzone zostaną działania w zakresie organizacji placu zabaw, w tym zakup i montaż:

 • karuzeli – 1 szt.,
 • zestawu wielofunkcyjnego (z wieżą i zjeżdżalnią) – 1 zestaw,
 • piaskownicy z przykryciem – 1 szt.,
 • huśtawki podwójnej – 1 szt.;

Dostosowanie pomieszczeń – w tym zakup i montaż:

 • w toaletach dla dzieci: 3 suszarek do rąk, 2 pojemników na mydło, 1 lustra, 3 nakładek zmniejszających obwód ustępu, 5 podestów do umywalek i toalet,
 • w toaletach dla personelu: 1 suszarki do rąk, 1 pojemnika na mydło, 1 podajnika do papieru, 1 lustra;

Wyposażenie pomieszczeń – zakupione zostaną:

 • wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach,
 • wyposażenie lub doposażenie kuchni,
 • meble i wyposażenie,
 • rolety okienne - 1 komplet,
 • wyposażenie wypoczynkowe,
 • zabawki i pomoce dydaktyczne - 1 komplet,
 • pomoce dydaktyczne – 1 komplet,
 • artykuły plastyczne – 1 komplet,
 • wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi: 2 gaśnice, 1 apteczka, 1 instrukcja udzielenia pierwszej pomocy, 1 skrzynka na klucze ewakuacyjne, 1 apteczka turystyczna,
 • sprzęt ICT: 1 drukarka, 1 skaner,
 • sprzęt audiowizualny – 1 radiomagnetofon, 1 odtwarzacz DVD, 1 aparat fotograficzny.


Projekt pn.: „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu
w Gomunicach wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznych”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer i nazwa osi: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Numer i nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Projekt obejmował doposażenie placu zabaw:

 • w zestaw zabawowy typu zamek,
 • huśtawkę podwójną,
 • stół pingpongowy,
 • zestaw urządzeń siłowni zewnętrznych: orbitrek, biegacz, wioślarz, twister, step, wahadło, tablica z regulaminem,
 • lampę solarną.


Całkowita wartość projektu wynosiła: 78 203,40 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 49 625,83 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 

 


Projekt pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej”

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer i nazwa osi: Oś 4. Leader
Numer i nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Projekt obejmował:

 • zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitka z pylonem, biegacza, wahadła wolnostojącego, oraz lampy solarnej i 2 szt. ławek oraz
 • przeniesienie istniejącego placu zabaw w tym: huśtawki, zestawu zabawowego, karuzeli, bujaka na sprężynie – 2 szt., piaskownicy, altany drewnianej, ławki i kosza na śmieci.


Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 158,76 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 14 651,36 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Gomunice

 


 

 

Projekt pn. „ Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Gomunicach”

Nr wniosku : WNP-RPLD.02.06.00-00-020/09-02
Oś Priorytetowa II : Ochrona środowiska , zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie II.6: Ochrona powietrza
Całkowity koszt projektu 839 958 ,91 PLN
Koszt dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013  - 540 024,71 PLN

Opis:

Zakres projektu realizowany jest w trzech etapach i obejmuje:

1.    modernizację c.o. - zrealizowano
Wykonanie remontu instalacji co oraz wewnętrzne instalacje gazu.
Przedmiot zamówieni obejmuje:

 • Montaż kotłowni gazowej w podpiwniczeniu budynku oraz wewnętrznej instalacji c.o.
 • Instalację centralnego ogrzewania
 • Montaż instalacji wodnej
 • Wewnętrzne instalacje gazu

2.     zmiana konstrukcji dachu - zrealizowano
W zakresie zadania jest:

 • Zerwanie warstwy papy
 • Wywóz gruzu i papy wraz z jej utylizacją
 • Demontaż obróbek blacharskich, rynien i  rur spustowych z blachy  ocynkowanej
 • Demontaż starej konstrukcji dachu
 • Wykonanie nowej konstrukcji dachu
 • Wykonanie desek okapowych/ łaty kontr łaty/na nowej konstrukcji dachu
 • Dwukrotna impregnacja preparatem konstrukcji dachu
 • Wykonanie  parizolacji i wiatroizolacyji,
 • Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w   kolorze  blachodachówki,
 • Montaż rynien i rur spustowych z PCV

3.    Docieplenia ścian i stropu – w trakcie realizacji
dokonanie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat przez  przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi
 • Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm
 • Montaż rusztowań
 • Demontaż i ponowny montaż rur spustowych, instalacji odgromowej itp.
 • Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
 • Rozbiórka schodów wraz z transportem i utylizacją gruzu.

 

 

Prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Gomunicach zostały zakończone. Prace trwały do 25.05.2015 r. Budynek urzędu liczy już przeszło 40 lat i był dalece nieefektywny pod kątem energetyczno – termicznym. Zastosowanie nowoczesnej termoizolacji zapewni poprawę warunków termicznych i ograniczy wilgotność oraz pozwoli optymalnie wykorzystać energię cieplną z ogrzewania gazowego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sezonie grzewczym, gdyż poprzez zmniejszenie strat ciepła zredukuje bieżące kwoty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest również fakt odnowienia elewacji zewnętrznej. Zabieg ten nadał obiektowi nowy wymiar wizualno - estetyczny, albowiem siedziba władz gminy powinna być niewątpliwie jej wizytówką.


 

Projekt pn.: "Organizacja dożynek gminnych w Gomunicach"

Projekt pn.: „Organizacja dożynek gminnych w Gomunicach” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Celem realizacji operacji było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Gomunice poprzez organizację dożynek gminnych, które odbyły się 16 września 2012 r.


Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 16 148,17 PLN.

Kwota pomocy wyniosła 8 420,25 PLN.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 logo prow anim
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi