.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXIII Sesja Rady Gminy Gomunice

XXIII Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

3.Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy Gomunice.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gomunice w 2019 roku.

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Gomunice za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice wotum zaufania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2020 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2020-2029.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.

18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/103/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gomunice.

24 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2020 11:46  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi