X Sesja Rady Gminy Gomunice

piątek, 21 czerwca 2019 12:06 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się X Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

6. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Gomunice za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice wotum zaufania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym w Radomsku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym w Radomsku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2019-2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2019 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gomunice instrumentem płatniczym.

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach oraz nadania mu statutu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Akademii Smyka w Gomunicach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Akademii oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków zwolnienia od ponoszonych opłat

20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2018.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych Rady Gminy Gomunice.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karkoszki.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 21 czerwca 2019 12:10