.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Stanowisko Wójta Gminy Gomunice w sprawie Biogazowni

Stanowisko Wójta Gminy Gomunice w sprawie Biogazowni

Email Drukuj

W nawiązaniu do artykułów w prasie i w internecie Wójt Gminy Gomunice – Jerzy Sewerynek wyjaśnia:

Na stronie internetowej, której głównym koordynatorem jest radny Dawid Pełka, zostały zamieszczone nieprawdziwe informacje, które mogą wprowadzać mieszkańców gminy Gomunice w błąd i wymagają sprostowania.

Sprawa dotyczy posiedzenia Sądu Administracyjnego w Łodzi. Celem rozprawy było rozpatrzenie skargi złożonej przez firmę Enerbio Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gomunice  umarzającą  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Gomunice zarzuca władzom gminy nieobecność na rozprawie oraz rzekomy brak zainteresowania ze strony Wójta Gminy - Jerzego Sewerynka. Zarzut ten świadczy o braku podstawowej wiedzy członków Stowarzyszenia dot. postępowania administracyjnego. W postępowaniu przed sądem administracyjnym wszczętym na podstawie odwołania od decyzji samorządowego Kolegium Odwoławczego, że Gmina Gomunice nie jest stroną, przypomina to trochę sytuację gdzie  przed sądem okręgowym nie jest stroną sąd rejonowy, którego orzeczenie zostało zaskarżone. W tej sytuacji Gmina nie jest zawiadamiana o terminie rozprawy i nie otrzymuje żadnych dokumentów z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Stroną natomiast jest Stowarzyszenie, które otrzymało zawiadomienie i mogło uczestniczyć w rozprawie oraz składać oświadczenia i wnioski w celu zajęcia przez sąd  stanowiska uwzględniającego wolę mieszkańców.


Niestety, nie wiem jaki był udział Stowarzyszenia w rozprawie i czy w ogóle zajmowało ono jakieś stanowisko i składało wnioski oraz wyjaśnienia. Mogę jedynie przypuszczać, że przedstawiciel sobie „posiedział" na rozprawie i jak widać z wypowiedzi członków stowarzyszenia na temat wyroku niewiele zrozumiał z uzasadnienia prawnego orzeczenia.


Stowarzyszenie pomimo, iż otrzymało zawiadomienie o terminie rozprawy nie poinformowało ani mnie ani pracowników urzędu gminy.


Dotychczasowa postawa Stowarzyszenia świadczy o braku zainteresowania wynikiem postępowania, a jedynie o chęci wykorzystania sprawy budowy biogazowni do podważania zaufania do władz gminy  - wójta i rady gminy.

Jeżeli się  mylę, to  Stowarzyszenie ma szanse wykazać się w obronie racji mieszkańców nie tylko poprzez medialny szum ale również rzeczywiste działania. Jako strona postępowania Stowarzyszenie może złożyć skargę kasacyjną na wyrok sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czego nie może zrobić Gmina Gomunice. Jeżeli Stowarzyszenie uważa, iż należy zablokować wszelkimi środkami realizację inwestycji Biogazowni - to winno podjąć działania mające na celu utrzymanie w mocy decyzji umarzającej postępowanie i wnieść skargę. Oczywiście może też zając stanowisko, że decyzji tej nie powinienem wydawać, natomiast  mam wydać decyzję pozytywną i w takiej sytuacji nic nie robić poza „rzucaniem”  haseł i krytykanctwem.


Mam nadzieję, że jednak w Stowarzyszeniu przeważy zdroworozsądkowe stanowisko i w imię obrony interesów mieszkańców gminy podejmą działania w celu zaskarżenia wyroku i aktywnie włączą się w proces przeciwdziałania realizacji budowy Biogazowni. Samym „gadaniem" nic się nie zrobi.


Hasła o przeprowadzeniu ponownej rozprawy są niepotrzebne, ponieważ teraz toczy się „bój” już przed sądami. W momencie definitywnego zakończenia postępowania przed sądami, jeżeli zajdzie taka konieczność do rozprawy doprowadzę. Mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie.


Odnosząc się do wypowiedzi Pana Dawida Pełki, radnego Gminy Gomunice, który na łamach prasy, telewizji i internetu w sposób nieprzyzwoity i obraźliwy oczernia władzę Urzędu Gminy, używając słów: „Od początku kadencji prosiłem o plan zagospodarowania. Słyszałem, że nie ma pieniędzy, a teraz wójt budzi się z ręką, nie powiem gdzie...” i podaje nieprawdziwe informacje dotyczące planu zagospodarowania terenów, obręb Piaszczyce. Wypowiedzi takie  nie „przystoją” osobie, która reprezentuje społeczeństwo gminy jako osoba publiczna. Jako radny powinien postępować zgodnie z przysięgą złożoną na początku kadencji. Należałoby zachować umiar w dobieraniu słownictwa adekwatnego do pełnionej przez daną osobę funkcji publicznej.


W dniu 17.06.2010 r. pomiędzy Gminą Gomunice, w imieniu której działa Jerzy Sewerynek – Wójt Gminy Gomunice, a architektem Zenonem Kałużą została podpisana umowa zlecenie, która dotyczy wykonania Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszaru miejscowości Fryszerka, obręb geod. Piaszczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


W §  3 wyżej wymienionej  umowy  termin realizacji opracowania planu  ustalono do dnia 31 grudnia 2011 r.


W ciągu dwóch miesięcy będzie również gotowe studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gomunice, z którego wynikać będzie, że na terenie całej gminy nie będzie biogazowi i innych inwestycji mających podobny charakter.

Powyższe świadczy, że cały czas podejmuję czynności, które zgodnie z wolą mieszkańców mają na celu utrzymanie naszej gminy jako oazy zieleni i spokoju, gdzie można mieszkać bez obawy, że powstaną jakieś zakłady negatywnie oddziaływujące tak na estetykę jak i warunki mieszkania.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi