.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze VI Sesja Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

 

W dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

5. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2019.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2019-2023.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gomunice na rok 2019”.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018”.

14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2018.

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad Sesji.

 

W związku z zaplanowaną sesją swoje posiedzenia odbedą komisje stałe:

- 26.03.2019 r. godz. 16:00 - Komisja rewizyjna;

- 27.03.2019 r. godz. 14:30 - Komisja skarg, wniosków i petycji;

- 28.03.2019 r. godz. 14:30 - Komisja budżetu, inwestycji, edukacji i ochrony zdrowia.

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 07:35  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi