.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XLIV Sesja Rady Gminy

XLIV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Gomunice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Gomunice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM aglomeracji Gomunice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gomunice.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2018 06:17  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi