.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XLI Sesja Rady Gminy

XLI Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz piwa, napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Gomunice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice.  
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/173/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania w punkcie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gomunice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/254/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2017.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
16. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2018 10:39  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi